046-712095 info@ovkservice.se

OVK – OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

OVKservice Syd AB utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets regler. Eventuella anmärkningar presenteras för kunden på ett sådant sätt att åtgärder för att lösa problemet blir tydliga. Om du som kund önskar, kan vi självklart även ta på oss ansvaret att rätta till eventuella brister i ventilationssystemet. Vi är medlemmar i Funkis och har för närvarande fyra certifierade funktionskontrollanter genom KIWA. Vi utför OVK besiktningar i Lund, Malmö, Landskrona, Eslöv och Helsingborg med omnejd. Kontakta oss om du vill veta mer om OVK!

 

Bakgrund till OVK

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, så kallad OVK. Regelverket kring OVK går att finna i Boverkets plan- och bygglag (PBL).

Det som kontrolleras är om ventilationen uppfyller de krav som ställs på byggnaden. De vanligaste felen som upptäcks vid OVK är att luftflödena är lägre än de mål som sattes när huset byggdes och ett annat vanligt fel är smuts i fläktar och kanaler. Har du funderingar kring OVK eller behöver hjälp, finns vi i Lund, Malmö, Landskrona, Eslöv och Helsingborg med omnejd.

 

Vems ansvar

Byggnadens ägare är den som ansvarar för att OVK besiktningar utförs i den omfattning som plan- och bygglagstiftningen anger. Det är också byggnadens ägare som ansvarar för att de anmärkningar som uppmärksammas vid en OVK-besiktning eller andra tillfällen åtgärdas snarast möjligt. Enligt plan- och bygglagen ska ventilationssystem hållas i sådant skick att det alltid uppfyller sitt ändamål.

Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen förelägga ägaren åtgärder.

 

Hur ofta utförs OVK?

OVK besiktningar ska alltid utföras innan ventilationssystemet tas i bruk. Återkommande besiktningar utförs sedan med olika intervaller beroende på byggnadstyp, verksamhet och typ av ventilationssystem.

 

 • En och tvåfamiljshus med till- och frånluft och/eller värmeåtervinning OVK-besiktigas vid nybyggnation.
 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av system ska OVK-besiktigas vart tredje år.
 • Fastigheter med fläktstyrd till- och frånluft ska OVK-besiktigas vart tredje år.
 • Fastigheter med enbart fläktstyrd frånluft eller självdrag ska OVK-besiktigas vart sjätte år.

 

 

Boverkets byggregler

Boverkets regler säger så här om ventilation: ”Byggnaders ventilationssystem skall utformas så att erforderlig mängd uteluft tillförs byggnaden och så att föroreningar från verksamheter liksom luftburna utsöndringsprodukter från personer och byggnadsmaterial samt fukt, elak lukt och hälsofarliga ämnen bortförs. Ventilationseffektiviteten skall vara god.” Detta är huvudparagrafen om ventilation.

 

Övriga viktiga regler för bostäder är:

 • Luftväxlingen ska vara minst 0,35 liter per sekund per kvadratmeter golvarea när rummen används.
 • Uteluft till bostäder ska i första hand tillföras i rum eller del av rum för daglig samvaro och för sömn och vila.
 • Återluft i bostäder får endast förekomma om luften från en lägenhet återförs till samma lägenhet och luften renas innan den återförs. Det är inte tillåtet att återföra frånluft från kök, hygienrum eller andra utrymmen med lägre krav på luftkvalitet.
 • Ventilationen ska inte orsaka besvärande drag. Lufthastigheten i lokaler där människor befinner sig (mer än tillfälligt) ska inte vara högre än 0,15 meter per sekund.

   

   

  Kontakta oss Malmö, Lund, Landskrona, Eslöv & Helsingborg

  Har du frågor och funderingar kring OVK hjälper vi dig gärna, vi utför OVK besiktningar i Malmö, Lund, Landskrona, Eslöv och Helsingborg med omnejd. Vi ser fram emot att höra av dig.

   

   

  Kontaktuppgifter

  OVKservice Syd AB
  Besöksadress:
  Kontorsvägen 17

  Postadress:
  Box 16
  246 21 Löddeköpinge
  Sverige

  Tel: 046-71 20 95
  E-post: info@ovkservice.se