046-712095 info@ovkservice.se

Integritetspolicy – OVKservice Syd AB

Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi med vår Integritetspolicy informera dig om hur
vi på OVKservice Syd AB (org.nr. 556795-9308) behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
• Namn
• Adress
• Ev. information om det företag du arbetar på som berör våra tjänster.
• Ev. e-mailadress
• Ev. telefonnummer
• Ev. personnummer vid utnyttjande av RUT/ROT avdrag
• Ev. fastighetsbeteckning vid utnyttjande av ROT avdrag samt vid OVK
• Ev. information om er ventilation
• Förfrågningar, kommentarer, mailkorrespondens samt övriga relaterade uppgifter som eventuellt följer
av vårt samarbete.

För komplett lista, inkl. laglig grund, hur och hur länge vi bevarar era personuppgifter osv. vänligen kontakta
oss på malin@ovkservice.se.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
De personuppgifter som samlas in om dig behövs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag samt fakturera och
kontakta dig. Endast i de fall ni har gett samtycke kontaktar vi er för framtida arbeten, i annat fall lagrar vi
endast era uppgifter för att slutföra vårt åtagande samt uppfylla gällande lagar, t.ex. bokföringslagen.

Hur samlar vi in personuppgifter?
När du köper våra produkter eller tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss samlar vi in
personuppgifter. Vi kan även komma att samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredjeparttjänster
för betalningslösningar, adressuppdateringar samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut,
banker och andra finansiella institut

När raderar vi personuppgifterna?
Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlas in.
Personuppgifter som bevaras för att uppfylla gällande lagar, t.ex. bokföringslagens krav raderas när lagen
medger detta. Har ni dock gett samtycke att vi lagrar era uppgifter för framtida arbeten behåller vi era
personuppgifter tills ni begär att de raderas. Personuppgifter som är kopplade till OVK protokoll bevaras tills
ni begär att dessa raderas.
Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas och om vi inte är i lag skyldiga att behålla dina
personuppgifter kommer dessa då att plockas bort från våra system. Kontakta oss på malin@ovkservice.se
om ni vill att era personuppgifter raderas i våra system.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.
Vi delar dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex.
tillhandahålla IT-system och molntjänster. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra
instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.
Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva
våra rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag och bokföring.
Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis
om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem.

Dina rättigheter
Rättelse och tillgång till dina personuppgifter
Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de
personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om
dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.
Återkalla samtycke med framtida verkan
Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla
ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.
Motsätta dig behandling
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som
helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det
aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi
exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
Begränsning av behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att
behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella
skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet
För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som
rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast
uppgifter som du själv har delat med oss.

Klagomål
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta
oss på malin@ovkservice.se
Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig
tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig
OVKservice Syd AB, org.nr. 556795-9308, Box 16, 246 21 Löddeköpinge är personuppgiftsansvarig och
ansvarar därmed för OVKservice Syd ABs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för sådan
behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. För kontakt med personuppgiftsansvarig skickar ni
lättast ett mail på malin@ovkservice.se

Ändringar i Integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra uppdateringar i vår Integritetspolicy. Senaste versionen hittar ni alltid på vår
hemsida www.ovkservice.se

Kontaktuppgifter

OVKservice Syd AB
Besöksadress:
Kontorsvägen 17

Postadress:
Box 16
246 21 Löddeköpinge
Sverige

Tel: 046-71 20 95
E-post: info@ovkservice.se