RENGÖRING

fore_efter_ny
OVKservice Syd AB har lång erfarenhet av ventilationsrengöring. Inget ventilationssystem är det andra likt. Vi har kunskapen och utrustning för att klara det mesta i allt från villor till kontorsfastigheter och stora processventilationer. Vi är också experter på fartygsventilation, både fraktfartyg och stora kryssningsfartyg med deras stora kök, många utrymmen och ofta speciella system. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation om hur ni bör rengöra ert system.

Ett smutsigt ventilationssystem är som en åderförkalkning. Cirkulationen blir sämre och fläktarna får jobba hårdare för att få fram luften eller så minskar luftflödet med sämre luftkvalitet som följd. Om det går tillräckligt långt sätter kanalerna igen helt eller delvis och vi får områden i fastigheten som saknar ventilation. Följderna kan bli allvarliga med fuktproblem i byggnaden och hälsoproblem för de som vistas där eftersom föroreningar, i form av fukt, sporer, virus, bakterier och utsöndrade ämnen från byggnadsmaterial och möbler, inte förs bort med luften.
I en industriventilation kan följderna, förutom hälsoproblem bli att det som produceras blir kontaminerat av partiklar. Speciellt i verksamheter som har höga krav på renlighet t.ex. vårdinrättningar, livsmedels- och förpackningsindustrin eller olika ytbehandlingsprocesser kan kostnaderna för kontaminerade produkter, reklamationer eller sjukskrivningar och produktionsstopp vida överstiga kostnaderna för regelbundet underhåll.

Frisk luft ger friska barn
Världens största studie om hur inneklimatet påverkar barns hälsa är den så kallade Värmlandsstudien ("Dampness in Buildings and Health"). Den genomförs i samarbete med ett 20-tal universitet och institutioner i fem olika länder. Studien har letat efter sambandet mellan inneluft och barns hälsa.

8000 familjer med 11 000 barn i Värmland deltog i studien genom att bl a besvara en enkät. 400 barn valdes ut varav hälften var helt friska och hälften svårt allergiska eller astmatiska. Studien konstaterar att det finns ett klart samband mellan hur bostäderna är ventilerade och hur barnen mår. En bra ventilation tar inte bort risken för astma eller allergi men barn som bor i hus med bra ventilation har påtagligt bättre förutsättningar att förbli friska.

Flertalet bostäder i Sverige har för låg luftomsättning enligt studien. 60 % av alla lägenheter och 80 % av alla villor uppfyllde inte de krav som vi har för luftomsättning i Sverige. En av slutsatserna i studien var att risken för astma och allergi hos barn var dubbelt så stor vid luftomsättning på 0,18 ggr/timme jämfört med 0,5 ggr/timme. Källa: Svensk Ventilation (Läs mer>)